Adxudicación definitiva obra "Reparación camiño interior en Outeiro (Novela) e outros" (DTC-93)

 

Denominación da obra: "Reparación camiño interior en Outeiro (Novela) e outros" (DTC-93)

Presuposto de licitación: 44.215,82€ (IVE incluído)

Procedemento: Negociado sen publicidade

Tramitación: Ordinaria

Importe da adxudicación: 33.682,99€ (IVE incluído)

Adxudicatario: ANTONIO FILLOY, S.A.