Adxudicación definitiva obra "Reparación camiño na Liñeira (Visantoña) e outros" (DTC-93)

 

Denominación da obra: "Reparación camiño na Liñeira (Visantoña) e outros" (DTC-93)

Presuposto de licitación: 37.726,31€ (IVE incluído)

Procedemento: Negociado sen publicidade

Tramitación: Ordinaria

Importe da adxudicación: 33.953,68€ (IVE incluído)

Adxudicatario: ANTONIO FILLOY, S.A.